Условия за пазаруване

Условия за пазаруване и политика за поверителност


 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между СТОРНЕТ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на този адрес.

Дефиниции 

“НИЕ”, “СТОРНЕТ ”, “ДРУЖЕСТВОТО” 
означава “СТОРНЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, "Сан Стефано" No 7, вх. Г, ап. 33 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205607682.
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. 
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.magzona.eu
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.magzona.eu предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет. 
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта. 
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП. 
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД. 
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Пазаруване

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като СТОРНЕТ ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Поръчки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия, част от които е и Политиката за поверителност. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Поръчката в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка.
Бутон "ПОРЪЧАЙ" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, СТОРНЕТ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като САМО чрез ”Наложен платеж”. Всички плащания се извършват само в български лева. При доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на СТОРНЕТ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока. За направеното плащане куриерската фирма издава на клиента разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимата сума.Тази разписка е признат от закона документ който освобождава СТОРНЕТ ЕООД от задължанието за издаване на касов бон. Разписката се дава на клиента след като заплати сумата в брой на куриера, т.е. към издадените фактури за покупки, клиента следва да прикрепи разписката за пощенски превод, въз основа на което да осчетоводи задължението си като платено в брой. СТОРНЕТ ЕООД има сключени договори за изплащане на наложен платеж чрез пощенски паричен превод с всички куриерски фирми с които работи. Куриерски фирми с които работи дружеството са регистрирани като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между СТОРНЕТ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на СТОРНЕТ ЕООД. Всички продукти в онлайн магазина без гаранция или с гаранция по-малка от 24 месеца са мострени, продукти втора употреба или аксесоари и консумативи. Под мострени продукти трябва да се разбира, че продуктите не са ползвани, а са били тествани или изложени на витрина по-дълго време, което е довело до изтичане на част от гаранционния им срок.

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриерската фирма.

При всички случаи СТОРНЕТ ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на СТОРНЕТ ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на СТОРНЕТ ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, СТОРНЕТ ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира СТОРНЕТ ЕООД, на следният имейл адрес: stornetbg@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката.

 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е нарушена, да няма следи от употреба и нарушен търговски вид (стоката да бъде в състоянието и окомплектовката с която е получена).

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на СТОРНЕТ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, СТОРНЕТ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Гаранционните продукти се изпращат до сервиза посочен в гаранционната карта по куриерска фирма Спиди- икономична услуга. Задължителен атрибут на изпратената стока е гаранционна карта към нея и описание на проблема. Телефон за въпроси във вързка с рекламации 0876/ 750 600

Други

СТОРНЕТ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като СТОРНЕТ ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на СТОРНЕТ ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. СТОРНЕТ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
СТОРНЕТ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Хасковски районен съд.

 

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за СТОРНЕТ ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която която обхваща начина, по който защитаваме, събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на поръчка, ще бъдат записани в нашата база данни, защото ние сме Администратор и държател на данните Ви. В тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за поверителност, се счита за съгласие предоставените в поръчката Ви данни да бъдат обработвани от нас.

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

 • Ø  Ние, СТОРНЕТ ЕООД с имейл във връзка ОРЗД:

сме администратор на личните данни, които ни предоставяте и носим отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

 • Ø  Къде съхраняваме Вашите данни?
  Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейският съюз, но най-вече на територията на Република България.
 • Ø  Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни . 
 • Ø  Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите продукти и услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

 • Ø  Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

ü   За да изпълним услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

ü   Обработването на Вашите лични данни от поръчката Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на вашата поръчка.

ü   Изпълнение на нашите задължения като Администратор по договор с Вас;

ü   Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас като Администратор;

ü   За целите на легитимните интереси на нас като Администратора или на трета страна;

Какви лични данни обработваме?

 • Ø  Ние обработваме следните категории лични данни и информация:

ü  Ваши индивидуализиращи данни – две или три имена, телефон адрес и др.

ü  Данни за извършване на доставка - две имена, телефон и адрес. 

ü  История на поръчките и плащанията Ви.

Защо използваме Вашите лични данни?

 • Ø  Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, за следните цели:

ü   предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

ü   сключване и изпълнение на договор от разстояние;

ü   индивидуализация на страна по договора;

ü   счетоводни цели;

ü   нашите легитимни интереси (изпълнение на задълженията си към НАП,МВР и др. държавни и общински органи)

ü   статистически цели;

ü   защита на информационната сигурност;

ü   обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга/продукт.

ü    за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

 • Ø  Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

ü  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ü  ограничение на целите на обработване;

ü   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

ü  точност и актуалност на данните;

ü  ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • Ø  Ние не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните ви данни:

 • Ø  Ние като Администратор съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от шест месеца от датата на поръчка. След изтичането на този срок ще положим необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне или ще ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива вашата личност).
 • Ø  Ние ще обработваме Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка докато сте „Активен клиент”.
 • Ø  Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 6 месеца за целите на защита на правните интереси като Администратор при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
 • Ø  Важно е да знаете, че ще съхраняваме Вашите лични данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване ви като „Активен клиент” в електронния магазин..
 • Ø  Ще ви уведомим в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на нас като Администратор или друго.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения за оптимизиране и подобрение на магазина, както и с компанията* предоставяща хостинг услуги.
 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни със счетоводната кантора*, с която имаме договорни отношения.
 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, с които имаме договорни отношения за доставка* на Вашите поръчки.
 • Ø  * Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какви са Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни?

 • Ø  Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.
 • Ø  Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
 • Ø  Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
 • Ø  Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

ü   оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

ü   обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

ü   повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

ü   сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

 • Ø  Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

ü  обработваме данните съгласно договора или на договорно задължение.

ü  обработването се извършва автоматично.

 • Ø  Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Как можете да приложите Вашите права? 

 • Ø  Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на имейл: stornetbg@gmail.com . За Ваше улеснение, по-долу прилагаме различни форми, които можете да използвате при изпращане на електронно писмо или на хартиен носител. Естествено, че можете да изпишете желанието си в свободен текст.

Право на жалба към надзорен орган:

 • Ø  В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 1

 До СТОРНЕТ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ул. "Сан Стефано" No 7, вх. Г, ап. 33 или имейл: stornetbg@gmail.com

Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*: www.magzona.eu

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.magzona.eu

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

С настоящото писмо оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина , като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

www.magzona.eu

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*: www.magzona.eu

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.magzona.eu

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До СТОРНЕТ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ул. "Сан Стефано" No 7, вх. Г, ап. 33 или имейл: stornetbg@gmail.com

Заявавам, че желая всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, в онлайм магазин www.magzona.eu предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

 Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*: www.magzona.eu

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.magzona.eu

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До СТОРНЕТ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ул. "Сан Стефано" No 7, вх. Г, ап. 33 или имейл: stornetbg@gmail.com

Моля, всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: (посочете име)

Приложение № 4

 Искане за коригиране на данни

Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*: www.magzona.eu

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.magzona.eu

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До СТОРНЕТ ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ул. "Сан Стефано" No 7, вх. Г, ап. 33 или имейл: stornetbg@gmail.com

Моля, следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

..................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

...................................................

Актуализация

СТОРНЕТ ЕООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия.

Последна редакция 11.04.2022г.